Amoris laetitia: Pave Frans bekender kulør
Kommentarer lukket til Amoris laetitia: Pave Frans bekender kulør 2085 14 september, 2016 Nyheder september 14, 2016 Indlæg af

Amoris laetitia: Pave Frans bekender kulør

I et brev dateret den 5. september til biskopperne i Buenos Aires-området skriver pave Frans, at der ikke er ”andre fortolkninger” af Amoris laetitia (AL) end den, de har givet – nærmere bestemt, at AL under visse omstændigheder åbner mulighed for at give fraskilte gengifte adgang til bodens sakramente (skriftemålet) og til at modtage kommunion.

Brevet er en reaktion på et dokument udarbejdet af biskopperne med retningslinjer for, hvordan præsterne skal implementere AL i deres pastorale omsorg – med særligt henblik på, hvad der står i det omdiskuterede kapitel 8, der beskæftiger sig med de fraskilte gengiftes situation.

Lækkede dokumenter

Lige siden AL så dagens lys i september 2015, er paven fra forskellig side indtrængende blevet opfordret til at skabe klarhed om netop dette spørgsmål, men han har ikke desto mindre i det store og hele holdt kortene tæt til kroppen.

Den klarhed, der nu er kommet, er da heller ikke tilvejebragt på hans initiativ. Den skyldes kun, at både biskoppernes dokument og pavens brev er blevet lækket til offentligheden – så vidt vides af en argentinsk præst. Begge dokumenter blev den 8. september offentliggjort af det spansksprogede nyhedssite InfoCatolica – og af en anonym blogger, som skriver under pseudonymet ”vandringsmanden”, som lagde fotokopier af de originale dokumenter ud på sin blog.

Bloggeren skriver, at præsterne i bispedømmet samme dag deltog i et møde, hvor nogle forholdt sig åbenlyst kritisk over for begge dokumenter. Ved dette møde skal også kardinal Mario Poli og en ekspert i kirkeret have været til stede og begge have gjort det klart, at fraskilte gengifte kun kan modtage kommunion, såfremt de lever i seksuel afholdenhed.

Biskopperne understreger i deres dokument, at man ikke må opfatte det således, at der nu er givet grønt lys for, at fraskilte gengifte, hvis ægteskab ikke er kendt ugyldigt af den kirkelige domstol, uden videre kan modtage sakramenterne. Der er tale om en proces, hvor man vurderer hver enkelt sag for sig under hensyn til de pågældendes særlige situation, og hvor det er præstens opgave lidt efter lidt at hjælpe den enkelte til at ”modnes og vokse i troen med nådens hjælp”.

Mere præcist (og kontroversielt) bliver det, da biskopperne – med henvisning til LA 301-302 – konstaterer, ”at AL åbner mulighed for adgang til bodens og eukaristiens sakramenter (jfr. fodnoterne 336 og 351), såfremt man kommer til den erkendelse, at der i et givet tilfælde er begrænsninger, som formindsker ansvar og skyld, særligt hvis en person vurderer, at han eller hun ville komme til at gøre uret mod børnene i det nye forhold.”

Vatikanet bekræfter

Umiddelbart var der kommentatorer, der mente, at der var tale om et falsum. Det gjorde de bl.a. ud fra en formodning om, at paven ikke skulle være enig med kardinal Walter Kasper i, at man i særlige tilfælde kunne lade fraskilte gengifte få adgang til sakramenterne.

Men al tvivl blev manet i jorden, da Vatikanets Radio mandag den 12. bekræftede, at brevet var autentisk: ”Pave Frans har skrevet et brev til biskopperne i Buenos Aires-området i Argentina,” hed det, ”hvor han roser dem for deres dokument, som klart gør rede for, hvordan præster bør føre den apostoliske erklæring Amoris laetitia’s lære ud i livet.”

Samtidig bekræftede man, at pavens brev var et svar på biskoppernes dokument med titlen ”Grundlæggende kriterier for implementeringen af kapitel 8 i Amoris laetitia.” ”Dette kapitel,” hedder det videre, ”fokuserer på behovet for at understøtte og integrere fraskilte i Kirkens liv.”  Endvidere præciserer Vatikanets Radio, at dette ”i visse tilfælde kan omfatte hjælp fra sakramenterne.”

Kritiske røster

Så kan det vist ikke siges meget tydeligere. Men hermed på ingen måde sagt, at der er lagt låg på debatten. LifeSiteNews redaktør, John-Henry Westen, minder således i en leder den 13. september om, at kardinal Kasper i 1993 som biskop udsendte et hyrdebrev, hvor han hævdede, at forbuddet mod at give fraskilte kommunion ikke var absolut, men at man i stedet burde tage stilling fra sag til sag. Kaspers dokument indbragte ham en irettesættelse fra Vatikanet i 1994, hvor den daværende præfekt for Troslærekongregationen kardinal Ratzinger bl.a. skrev:

”I troskab mod Jesu Kristi ord bekræfter Kirken, at et nyt ægteskabeligt forhold ikke kan anerkendes som gyldigt, hvis det oprindelige ægteskab var gyldigt. Hvis de fraskilte har indgået et borgerligt ægteskab, befinder de sig i en situation, som objektivt er i modstrid med Guds lov. Følgelig kan de ikke modtage den hellige kommunion, så længe denne situation varer ved.

Denne norm er på ingen måde en straf eller en diskrimination af de fraskilte gengifte, men et udtryk for en objektiv situation, som i sig selv umuliggør modtagelsen af den hellige kommunion. De er ude af stand til det på grund af det faktum, at deres tilstand og livsform objektivt modsiger den kærlighedens forening mellem Kristus og hans Kirke, som udtrykkes og virkeliggøres i eukaristien. Yderligere er der en specifikt pastoral begrundelse herfor: Hvis disse mennesker fik lov til at modtage kommunion, ville de troende blive vildledt og forvirrede med hensyn til Kirkens lære om ægteskabets uopløselighed.”

Inés San Martín afslutter den 12. september i Crux sin rapport om sagen med disse ord: ”Flere kilder har over for Crux tilkendegivet, at dette [biskoppernes] dokument foreløbig har skabt lige så megen splid som det pavelige dokument. Af denne grund forventes det, at der kommer revisioner af retningslinjerne, selv om det stadig er uvist, hvor omfattende de bliver. Men tilbage står den kendsgerning, at Frans selv gav den nuværende version sit blå stempel.”

Læs også: Et besynderligt paveligt udspil